03.08.2017


На основу члана 130. и 137. став 1. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС” бр.107/2005,72/2009-др.закон 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. Статута општине Прокупље (“ Сл.лист општине Прокупље” бр.7/08), члана 12. и 14. Одлуке о оснивању Дома здравља Прокупље (“Сл.Лист општине Прокупље бр.2/10) и члана 25.и 30.Статута Дом здравља Прокупље,Скупштина општине Прокупље на седници одржаној дана 30.09.2016


РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

I У управни одбор Дома здравља Прокупље именују се:
представници оснивача:

  • Горан Лакићевић Ивана Горана Ковачића бр. 7
  • Горан Јовановић Вишњичка бр. 4
  • Жарко Загорчић- Болнички Поток бр. 21

представници запослених:

  • др Верица Бојичић- Илић,

II У надзорни одбор Дома здравља Прокупље именује се:

представници оснивача:

  • Слађана Кожовић Стојана Новаковића бр. 1
  • Александар Ераковић Хајдук Вељкова бр. 15

представници запослених:

  • др Гордана Грујић .

III Мандат члановима управног и надзорног одбора траје четири године.

IV Решење ступа на снагу даном доношења.

V Решење објавити у “Службеном листу Прокупље”.

Решење доставити: Дому здравља Прокупље, именованим члановима и Архиви СО-е Прокупље.

Број: 06-47/2016-02

У Прокупљу, 30.09.2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Дејан Лазић


Теме

Дом здравља Прокупље

Ћирила и Методија 4,

18400 Прокупље

Телефон (централа):

027/ 321 222

Факс: 027/ 324 946

Електронска пошта (e-mail): office@domzdravljaprokuplje.rs

Радно време:

07:00 - 20:00 часова

Хитна помоћ

00:00 - 24:00 часова

© T.E.A