ОБАВЕШТЕЊЕ
Др Бранкица Јовић - 027/ 815-0006
Др Сузана Будић - 027/ 815-0006
Др Живка Стојановић - 027/ 815-0008
Др Светлана Убавић - 027/ 815-0008
Др Јасна Миловановић - 027/ 815-0008
Др Ивана Ђорђевић - 027/ 815-0012
Др Владан Секулић - 027/ 815-0012
Др Микић Бранкица - 027/8150013
Др Радица Крстић - 027/ 815-0013
Др Катица Стевановић - 027/ 815-0006
Др Ирена Стојковић - 027/ 815-0011
Функционална дијагностика (лекарска уверења) - 027/321-425
ДЕЧЈЕ - 064/8477365
Др Марина Комазец - 027/ 815-0006
Др Биљана Трајковић - 027/ 815-0008
Др Зорица Момчиловић - 027/ 815-0011
Контакт број за вакцинацију - 027322632

Оглашава се пријем у радни однос у Дому здравља Прокупље, са пуним радним временом на неодређено време за следеће радно место:

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - 2 извршиоца са пуним радним временом.

 

Опис послова:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,

- предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- ради у превентивним саветовалиштима;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемије и мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- за свој рад одговоран/а  је начелнику службе

 

Услови за заснивање радног односа:

 Високо образовање:

-   на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-   на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит у складу са Законом о здравственој заштити;

- лиценца;

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

  1. ПРИЈАВУ на конкурс
  2. кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;
  3. Оверену копију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању;
  4. Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
  5. Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)
  6. Доказ о положеном стручном испиту (оверена копија)
  7. Лиценцу (оверена копија)
  8. Потврду претходног послодавца о стеченом радном искуству у струци - не старију од 30 дана.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Прокупље, wеб сајту Министарства здравља Републике Србије и wеб сајту Дома здравља Прокупље.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Дома здравља Прокупље. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Телефон за контакт 027/ 8150004.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве достављати:

 

  • Поштом у затвореној коверти на адресу Дом здравља Прокупље, ул. Ћирила и Методија бр.4, 18400 Прокупље са назнаком:

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 2 ИЗВРШИОЦА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ“

лично доставити у писарницу Дома здравља Прокупље, радним данима од 07.00 до 14.00 сати.

 

Оглас у ПДФ-у можете преузети ОВДЕ

Породично оријентисане ране интервенције
Корона вирус
DMC Firewall is a Joomla Security extension!

У складу са новим Правилима и условима коришћења и Полисом о поштовању приватности, domzdravljaprokuplje.rs користи Cookije да би побољшао корисничко искуство, као и за приказивање персонализованог садржаја, приказивање реклама, као и друге функционалности и услуге које не бисмо могли да обезбедимо без Cookija.