ОБАВЕШТЕЊЕ
Др Бранкица Јовић - 027/ 815-0006
Др Сузана Будић - 027/ 815-0006
Др Живка Стојановић - 027/ 815-0008
Др Светлана Убавић - 027/ 815-0008
Др Јасна Миловановић - 027/ 815-0008
Др Ивана Ђорђевић - 027/ 815-0012
Др Владан Секулић - 027/ 815-0012
Др Микић Бранкица - 027/8150013
Др Радица Крстић - 027/ 815-0013
Др Катица Стевановић - 027/ 815-0006
Др Ирена Стојковић - 027/ 815-0011
Функционална дијагностика (лекарска уверења) - 027/321-425
ДЕЧЈЕ - 064/8477365
Др Марина Комазец - 027/ 815-0006
Др Биљана Трајковић - 027/ 815-0008
Др Зорица Момчиловић - 027/ 815-0011
Контакт број за вакцинацију - 027322632

Оглашава се пријем у радни однос у Дому здравља Прокупље, са пуним радним временом на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за следеће радно место:

ЛИКВИДАТОР - 1 извршилац са пуним радним временом.

 

Опис послова:

 • обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода;
 • обавља ликвидацију књиговодствених исправа;
 • контролише исправност свих улазних, излазних и интерних докумената;
 • припрема податке за израду периодичних обрачуна и завршних рачуна
 • за свој рад одговоран/а је шефу рачуноводства и начелнику службе

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Средње образовање:

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 • Знање рада на рачунару
 • најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 1. Пријаву на конкурс
 2. кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;
 3. Оверену копију дипломе (уверења) о стеченом средњем образовању;
 4. Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 5. Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)
 6. Потврду претходног послодавца о стеченом радном искуству у струци - не старију од 30 дана (оригинал)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Прокупље, wеб сајту Министарства здравља Републике Србије и wеб сајту Дома здравља Прокупље.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Дома здравља Прокупље. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Телефон за контакт 027/ 8150004.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве достављати:

Поштом у затвореној коверти на адресу Дом здравља Прокупље, ул. Ћирила и Методија бр.4, 18400 Прокупље са назнаком:

 

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС - ЛИКВИДАТОР - 1 ИЗВРШИЛАЦ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ“

 - лично доставити у писарницу Дома здравља Прокупље, радним данима од 07.00 до 14.00 сати.

Оглас у ПДФ-у можете преузети ОВДЕ

Породично оријентисане ране интервенције
Корона вирус

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

У складу са новим Правилима и условима коришћења и Полисом о поштовању приватности, domzdravljaprokuplje.rs користи Cookije да би побољшао корисничко искуство, као и за приказивање персонализованог садржаја, приказивање реклама, као и друге функционалности и услуге које не бисмо могли да обезбедимо без Cookija.