ОБАВЕШТЕЊЕ
Др Бранкица Јовић - 027/ 815-0006
Др Сузана Будић - 027/ 815-0006
Др Живка Стојановић - 027/ 815-0008
Др Светлана Убавић - 027/ 815-0008
Др Јасна Миловановић - 027/ 815-0008
Др Ивана Ђорђевић - 027/ 815-0012
Др Владан Секулић - 027/ 815-0012
Др Микић Бранкица - 027/8150013
Др Радица Крстић - 027/ 815-0013
Др Катица Стевановић - 027/ 815-0006
Др Ирена Стојковић - 027/ 815-0011
Функционална дијагностика (лекарска уверења) - 027/321-425
ДЕЧЈЕ - 064/8477365
Др Марина Комазец - 027/ 815-0006
Др Биљана Трајковић - 027/ 815-0008
Др Зорица Момчиловић - 027/ 815-0011
Контакт број за вакцинацију - 027322632
ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

ДОМ  ЗДРАВЉА  ПРОКУПЉЕ
Бр. 5517
15.11.2018.година
П р о к у п љ е

                

 

На основу  члана 7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'' број 1/2015) ,Одлуке директора Дома здравља Прокупље  бр.5512 од 14.11.2018. године, Обавештења Министарства здравља РС о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр.112-01-597/2018-02 од 27.09.2018. године и бр.112-01-1095/2018-02 од 05.11.2018.године у складу са Кадровским планом Дома здравља Прокупље за 2018.годину Министарства здравља РС ( бр. 112-01-200/2018-02 од  20.08.2018.године)  и члана 22. Статута Дома здравља Прокупље, директор Дома здравља Прокупље расписује

 

ОГЛАС  ЗА

 ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Дому здравља Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

 

           1.  Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, 1 извршилац, са пуним радним временом.

 

Опис послова:

 • спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;
 • води управни поступак из делокруга рада;
 • припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;
 • припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;
 • води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;
 • припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;
 • даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;
 • даје стручну подршку у области канцеларијског пословања
 • припрема материјал за састанке и води записнике са састанака
 • за свој рад одговоран/ајеначелнику службе

Услови за заснивање радног односа:

 

 Високо образовање:

 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким  струковним студијама , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 

 • знање рада на рачунару

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном факултету;
 • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико је чипована);
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)

 

           2.  Инжењер за рачунарске мреже, 1 извршилац, са пуним радним временом.

 

Опис послова:

 • примењује мрежна решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја и др.);
 • пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са техничком подршком;
 • дефинише, презентује и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује техничке спецификације;
 • израђује писану документацију за пројекте и корисничка решења;
 • врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева;
 • прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса
 • за свој рад одговоран/а је начелнику службе

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

  Високо образовање:

 

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким  струковним студијама , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 

 • Најмање једна година радног искуства

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном факултету;
 • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико је чипована);
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству у струци
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања у огласима у публикацији ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Дома здравља Прокупље.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб – страници Дома здравља Прокупље (www.domzdravljaprokuplje.rs).

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве достављати поштом у затвореној коверти са назнаком

 

'' ПРИЈАВА НА ОГЛАС ''  ( са назнаком за радно место)            

                          

 на адресу:

 

Дом здравља  Прокупље,

ул. Ћирила и Методија бр.4,

18400 Прокупље

 

 или лично доставити у писарницу Дома здравља Прокупље, радним даном од 07  до 14 сати.

                                                                                                                    

ДИРЕКТОР  ДОМА ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

 Др Зорица Момчиловић

Породично оријентисане ране интервенције
Корона вирус

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

У складу са новим Правилима и условима коришћења и Полисом о поштовању приватности, domzdravljaprokuplje.rs користи Cookije да би побољшао корисничко искуство, као и за приказивање персонализованог садржаја, приказивање реклама, као и друге функционалности и услуге које не бисмо могли да обезбедимо без Cookija.